Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 21 września 2023 r.

Organizacje pozarządowe

Dodano: 2019-10-18 Autor:

 

Prezydent Miasta Zielona Góra, na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej danej ustawą, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracy komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert na 2020 r. z zakresu udzielania nieodpłatnych porad prawnych lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Celem naboru jest uzupełnienie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Kandydat na członka komisji konkursowej powinien:

1)     być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych

2)     reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział
w konkursie
;

3)     nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)     posiadać przynajmniej trzyletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

5)     posiadać wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego zadania publicznego.

 

 

Informacje ogólne:

1.     Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić tylko jednego kandydata!

2.     W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dokona Prezydenta Miasta Zielona Góra w oparciu o posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

3.     Zgłoszenie - wg załączonego formularza - należy w terminie do dnia 24.10.2019 r.:

Ø    przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: organizacje@um.zielona-gora.pl ;

Ø  złożyć osobiście w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw   Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, pok. 305A lub pok. 309;

Ø    przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw  Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;

Ø    przesyłać faksem na numer: (+48) 68 45 64 319.

4.    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

5.     Zgłoszenie złożone po terminie lub bez podpisu kandydata lub czytelnego podpisu osoby/osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu-nie będzie rozpatrywane.

6.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

« powrót
Załączniki