Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 24 października 2018 r.

Poradnik

Dodano: 2008-09-08 Autor:

Akt fundacyjny

Fundacje mogą ustanawiać:
 • osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania,

 • osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach - Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).


Osoby te muszą złożyć oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.

Jaką formę powinno mieć oświadczenie o ustanowieniu fundacji ?

Powinno ono być złożone w formie aktu notarialnego (art. 3 ust. 1). Zgodnie z ustawą o fundacjach (art. 8 ust. 1) jego sporządzenie było wolne od opłat notarialnych (w praktyce pobierano tzw. taksę notarialną). UWAGA: Od dnia 2 marca 2006 r. to zwolnienie przestaje obowiązywać. Pobierana jest taksa notarialna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 i z 2005 r. Nr 11, poz. 83). § 3 Rozporządzenia wylicza szczegółowo maksymalne stawki taksy od poszczególnych wartości w przypadku dokonania czynności notarialnej:

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
 1. do 3 000 zł - 100 zł;

 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3000 zł;

 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10000 zł;

 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30000 zł;

 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60000 zł;

 6. powyżej 1 mln zł - 5710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 mln zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Np. przy wartości majątku fundacji wynoszącym 5 000 zł taksa notarialna wyniesie - 160 zł.

Zachowanie formy aktu notarialnego nie jest wymagane (art. 3 ust. 1 zdanie 2), jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie (wówczas stosuje się do formy tego oświadczenia woli przepisy art. 949-955 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli testament przybierze postać aktu notarialnego, to zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia maksymalna stawka taksy notarialnej za jego sporządzenie wyniesie 50 zł, a w przypadku testamentu zawierającego zapis lub polecenie - 100 zł.

Niezależnie od formy (akt notarialny bądź jedna z dopuszczalnych form testamentu), oświadczenie to musi wskazywać:
 • cel fundacji,

 • składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację (art.3 ust.2 ustawy).


Środkami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celu mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także przekazane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (przy przenoszeniu własności nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego).

Obok tych dwóch niezbędnych elementów akt fundacyjny zawiera z reguły określenie siedziby fundacji, jej nazwę, organy, czasem wskazuje przedmiot działalności gospodarczej, którą fundacja zamierza podjąć oraz właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji. Nie są to jednak elementy obligatoryjne dla oświadczenia fundatora - nie musimy ich konieczne zamieszczać. Konieczne jest natomiast określenie, jeśli jest więcej niż jeden fundator, jaki majątek przekazuje każdy z fundatorów na rzecz fundacji.
Fundacja powstaje w momencie złożenia oświadczenia notarialnego, ale aby uzyskać osobowość prawną musi zostać zarejestrowana.

Rejestracja fundacji w KRS

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek (chyba, że przepis szczególny zezwala na wpis z urzędu). Ustawa o fundacjach nie precyzuje kto jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. Przepis art. 6943 § 1 k.p.c. stanowi tylko, że wniosek składa podmiot, którego dotyczy obowiązek wpisu. Wnioskodawcą może być zatem fundator bądź Zarząd fundacji.

Wniosek składa się na urzędowych formularzach wraz z wymaganymi dokumentami. Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie. Wniosek może być także złożony na niebarwnym formularzu stanowiącym wydruk komputerowy (np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl) lub drukach będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Złożenie wniosku nie na formularzu, bądź nieprawidłowo wypełnionego powoduje, że podlega on zwróceniu, bez wzywania do poprawienia lub uzupełnienia braków (art. 130? k.p.c. nie stosuje się). W razie wystąpienia innych braków (np. brak statutu) przepis art. 130 k.p.c. stosuje się odpowiednio, co oznacza, że przewodniczący powinien wezwać stronę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym.

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, czyli od momentu podpisania oświadczenia o powołaniu fundacji. Przepis art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada m.in. na notariuszy obowiązek informowania sądu - bez zbędnej zwłoki - o zdarzeniach uzasadniających wpis.
 • Złożenie wniosku rozpoczyna postępowanie rejestrowe. Do postępowania tego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - o postępowaniu rejestrowym. Za wpis do rejestru fundacja ponosi opłatę w wysokości 250 zł.
 

Opłaty za wpis do KRS

Zgodnie z art. 128 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od dnia 2 marca 2006 r. fundacje są zobowiązane do ponoszenia opłat w postępowaniu rejestrowym zarówno przy wpisach do rejestru stowarzyszeń i fundacji, jak i do rejestru przedsiębiorców. Dotyczy to każdego rodzaju wpisu: rejestracji, zmiany w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru.

Sąd rejestrowy rozpoznaje złożony wniosek nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Jeżeli wniosek musi być poprawiony lub uzupełniony to jego rozpoznanie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpatrzyć go nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie stwierdzenia przez sąd, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu określonego terminu (7 dni od zdarzenia uzasadniającego wpis), sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia. Wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych (w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 1000 zł, ale istnieje możliwość jej ponowienia). W razie wykonania czynności grzywna niezapłacona do tego czasu ulega umorzeniu.
 • Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W20 wraz z formularzami uzupełniającymi i dokumentami wymienionymi poniżej.
 

Obowiązkowo składa się formularze uzupełniające

 • KRS-WK - Organy podmiotu - ten formularz trzeba dołączyć zawsze. Jeżeli przed złożeniem wniosku powołano organ nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa formularze: na jednym umieścić członków organu uprawnionego do reprezentacji (Zarząd), na drugim członków organu nadzoru wewnętrznego (zależnie od treści statutu, np. Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna). Jeżeli takiego organu nie powołano wystarczy złożyć jeden formularz.

 • Jeżeli fundacja w statucie ma zapisane prowadzenie działalności gospodarczej powinna złożyć także formularz KRS-WM - Przedmiot działalności.


W formularzu KRS-WM znajdują się pola, w które wpisać należy poszczególne rodzaje działalności podmiotu, według systematyki przyjętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Do wniosku o wpis fundacji do KRS należy dołączyć

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny lub inny dokument - patrz część dotycząca aktu fundacyjnego),
 • statut (w trzech egzemplarzach),
 • uchwały o powołaniu organów fundacji - uchwały te mogą być podejmowane przez różne gremia, np. radę fundatorów, radę fundacji i dotyczyć powołania różnych organów (np. rada fundatorów może powołać radę fundacji i Zarząd), wszystko zależy od tego, jak w statucie określone zostały wzajemne relacje między organami fundacji; uchwały podejmuje się na posiedzeniach, z których sporządza się protokół (patrz informacje o Zarządzie i innych organach fundacji - kliknij tutaj),
 • fundacje, prowadzące działalność gospodarczą składają uwierzytelnione notarialnie (albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji - art. 19a ust. 1 ustawy o KRS,
 • oświadczenie wskazujące ministra właściwego do nadzoru (jeżeli zostało złożone).


Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Sąd rejestrowy bada, czy są one zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa oraz czy zgłoszone dane są zgodne z prawdziwym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Należy pamiętać o obowiązku wniesienia opłaty za ogłoszenie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 500 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu (a 250 zł za ogłoszenie kolejnych wpisów).

UWAGA: Wniosek złożony nie na formularzu, na formularzu błędnie wypełnionym albo wniosek nieopłacony podlega zwróceniu, bez wezwania do uzupełnienia braków. W tej sytuacji zwrotowi podlega też opłata.
Wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwy po stwierdzeniu przez sąd, że czynności prawne stanowiące jego podstawę zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne, a ponadto, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.


Wpis uważa się za dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. Z tą chwilą fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Jak uzyskać numer REGON ?

Po zarejestrowaniu nowej fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacja ta zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. - Dz. U. Nr 69, poz. 763). W ten sposób fundacja otrzyma numer REGON.

Po uzyskaniu go organizacja obowiązana jest złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Wniosek ten należy złożyć na formularzu KRS Z-20 - Wniosek

o zmianę danych podmiotu. Do wniosku trzeba dołączyć formularz uzupełniający: KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Zgłoszenie numeru REGON do KRS nie podlega opłacie.

Poza numerem REGON fundacja powinna też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę fundacji, numer NIP.
« powrót