Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Uprawnienia, ulgi i zwolnienia

Dodano: 2014-07-10 Autor: Krzysztof Woźniak, Anita Frątczak
Osoby zwolnione z opłat abonamentowych:
  • Osoba zaliczona do I grupy inwalidów.
  • Osoba, co do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy.
  • Osoba, co do której orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Osoby, które ukończyły 75 lat.
  • Osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.
  • Osoby nie słyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwość 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)
  • Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
  • Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Dokumenty wymagane do zastosowania ulgi:
PKT. 1- 4 Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.
PKT. 5 Dowód osobisty.
PKT. 6 Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.
PKT. 7 Orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.
PKT. 8 Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.
PKT. 9 Dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.
 
UWAGA:
1. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienia do tych zwolnień.
2. Osoby, które korzystają ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w pkt. 1, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła.
 
Opracowano na podstawie:
 
1)     Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U z 2005r. Nr 85, poz. 728 z późń. zm).
2)     Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U z 2010r. Nr 29, poz. 152
z późń. zm).
« powrót