Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Informacje dla mieszkańców

Dodano: 2015-09-18 Autor: A. Gedrange
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. (z póź. zm.) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
 
Art. 5.
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
    1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
    2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
    3) na terenie uczelni,
    4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
    5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
    6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
    7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
    8) na przystankach komunikacji publicznej,
    9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
   10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
   11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
 
Art. 5a.
1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.
2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.
3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
    1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
    2) w hotelach,
    3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,
    4) na terenie uczelni,
    5) w pomieszczeniach zakładów pracy,
    6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.
 
Art. 6.
1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".
1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.
2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.
5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.
 
Art. 13.
1.   Kto:
    1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
    2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze grzywny do 2.000 zł.
2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.";
 
Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:
 
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100zł
 
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży -150 zł
 
Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

1)  osobom do lat 18 – 500zł

2)  na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500zł

3)  w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100zł

4)  w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100zł

 

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150zł

 

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150zł

« powrót