Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 24 kwietnia 2024 r.

Aktualności

Dodano: 2022-02-28 Autor:
W tym miejscu będziemy publikować najważniejsze informacje dot. przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Informacje będą aktualizowane na bieżąco. 
 
 

 W dniu 5, 6, 7, 8 lipca 2022 r., numery PESEL będą nadawane od godziny 7.30-13.00.

 5, 6, 7, 8 липня 2022  року будуть присвоєні номери PESEL з 7.30-13.00.

      

 

 

Zakwaterowanie Uchodźców – Lubuski Urząd Wojewódzki

 

 

INFOLINIA - również można dzwonić służbowo  95 7851859

 

Ogólnopolski   +48 477217575

 

 

Punkt informacyjny na PKP – Zielona Góra

 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – koordynacja  centralna ( LUW) w regionie

 

e-mail pomocukrainie@lubuskie.uw.gov.pl

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

 

Prezydent Miasta Zielona Góra wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy – gmach Centrum Biznesu, ul. Bohaterów Westerplatte nr 23, parter, pokój nr 014.

 

Punkt mieści się w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.

 

Punkt jest otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra:

Poniedziałek 7:30 – 16:00

Wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 15:00

 

Informacji w sprawie realizacji wniosków można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 

Koordynator realizacji wniosków: 68 – 321 27 48 (udzielanie informacji i wyjaśnień)

 

Punkt przyjmowania wniosków:

 

68 – 47 94 539 – pokój nr 014

68 – 47 94 536 – pokój nr 014

 

Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się w załączniku.

 

 

 

Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

 

Wniosek może złożyć każdy kto udzielił schronienia obywatelowi Ukrainy.

 

Informacje 

w sprawie wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

 

 

Z dniem 15 kwietnia 2022 r. i następnie z dniem 30 kwietnia 2022 r.  nastąpiła nowelizacja art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Art. 13 został doprecyzowany w zakresie okresu za jaki przysługuje świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

 

Wnioskodawca może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za okres faktycznego pobytu obywatela Ukrainy w nieruchomości, którą prawnie dysponuje, jednakże okres ten nie może przekraczać 120 dni pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

 

Uwaga:

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością są np. akt notarialny, umowa najmu.

W celu prawidłowej weryfikacji wniosku Wnioskodawca przedstawia dokument potwierdzający datę przybycia osoby przyjętej do zakwaterowania do Polski  np. paszport. 

Mając na względzie skrócenie czasu realizacji wniosków wnioskodawca przedstawia do każdego pierwszego oraz kolejnych komplet wymaganych dokumentów.

 

Od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. 

W karcie należy podać nazwisko obywatela Ukrainy oraz jego numer PESEL.

 

Podstawa prawna:

 

  1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583),
  2. ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 830 )
  3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 930).

 

 

 

Zapisy ustawowe:

 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,  może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W sprawach świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku. 

W sprawie o świadczenie nie można dochodzić innych roszczeń. 

Świadczenie pieniężne, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479). 

 

 

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4)  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL; 

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za wskazany okres nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi z dnia 16 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 608)

 

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę.

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 605)

 

Uwaga:

 

Z uwagi na bardzo dużą liczbę składanych wniosków termin ich realizacji może się przedłużyć.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wniosek o świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy 300 zł. 

 

Prawo do skorzystania ze świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę, przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

 

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są w  Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Długiej 13,

 

w sali nr 13 / parter /, w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30.

 

Wniosek do pobrania w załączniku.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Długa 13

 

 

 

INFORMACJA – NADAWANIE NUMERU PESEL

ІНФОРМАЦІЯ - НАДАВАННЯ НУМЕРУ ПЕСЕЛЬ

 

ZMIANA MIEJSCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL

 

W dniu 11-15 lipca 2022 r., numery PESEL będą nadawane od godziny 11.00-15.00.

11-15 липня 2022  року будуть присвоєні номери PESEL з 11.00-15.00. 

 

OD DNIA 1 CZERWCA 2022 R. REJESTRACJA I NADAWANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA PRZY UL. ARTURA GROTTGERA 7, POK. NR 21 (II PIETRO).

 

ЗМІНА МІСЦЯ ДЛЯ НАДАННЯ НОМЕРА ПЕСЕЛЬ

 

ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2022 ПРИСВОЄННЯ НОМЕРУ ПЕСЕЛЬ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, КОТРІ ПРИВУЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬЩІ В ЗВ'ЯЗКУ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ В УКРАЇНІ, БУДЕ В БУДИНКУ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА АДРЕСОЮ ҐРОТТҐЕРА 7, Кабінет 21, (Другий Поверх).

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OD 16 MARCA 2022 R. W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA PRZY UL. DŁUGIEJ 13 ROZPOCZĘLIŚMY REJESTRACJĘ I NADAWANIE NUMERU PESEL  OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE.

W SALI NUMER 13 (PARTER) MOŻNA WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL.

NASTĘPNIE INTERESANT UDAJE SIĘ DO BIURA OBSŁUGI INTERESANTA, POK. 207
(I PIĘTRO), CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1) WNIOSEK W FORMIE PAPIEROWEJ, WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU, ZAWIERAJĄCY WŁASNORĘCZNY I CZYTELNY PODPIS;

2) JEDNA FOTOGRAFIA (JAK DO DOWODU OSOBISTEGO);

3) DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ NP. PASZPORT BIOMETRYCZNY, UKRAIŃSKI PASZPORT WEWNĘTRZNY, EWENTUALNIE INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM UMOŻLIWIAJĄCY USTALENIE TOŻSAMOŚCI, A W PRZYPADKU DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA - AKT URODZENIA;

 

W IMIENIU DZIECI WNIOSEK SKŁADA JEDNO Z RODZICÓW, OPIEKUN, KURATOR, OPIEKUN TYMCZASOWY LUB OSOBA SPRAWUJĄCA FAKTYCZNĄ PIECZĘ NAD DZIECKIEM.

 

PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU POBIERANE BĘDĄ ODCISKI PALCÓW, ZA WYJĄTKIEM DZIECI DO 12. ROKU ŻYCIA ORAZ OSÓB, OD KTÓRYCH POBRANIE ODCISKÓW PALCÓW JEST FIZYCZNIE NIEMOŻLIWE.

W TOKU REJESTRACJI DANYCH OSOBY I NADANIA NUMERU PESEL ORAZ POBRANIA WIZERUNKU I ODCISKÓW PALCÓW BĘDĄ REJESTROWANE DODATKOWE DANE, TAKIE JAK DATA WJAZDU DO KRAJU.

W REJESTRZE PESEL WPROWADZONY ZOSTANIE SPECJALNY STATUS DLA OBYWATELI UKRAINY - „UKR”. REJESTRACJA TYCH DANYCH JEST  NIEZBĘDNA Z PUNKTU WIDZENIA UDZIELANIA DALSZYCH ŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY POLSKIEJ ADMINISTRACJI.

 

W PRZYPADKU PODANIA WE WNIOSKU (OSOBY DOROSŁEJ) NUMERU TELEFONU I POCZTY E-MAIL AUTOMATYCZNIE NADAWANY BĘDZIE TAKŻE PROFIL ZAUFANY, KTÓRY UŁATWI DOSTĘP DO SZEREGU USŁUG NP. WYSŁANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE.

ABY UTWORZYĆ PROFIL POTRZEBNY BĘDZIE TELEFON KOMÓRKOWY Z NUMEREM POLSKIEGO OPERATORA A TAKŻE DOSTĘP DO WŁASNEJ POCZTY E-MAIL NA KTÓRE ZOSTANĄ WYSŁANE KODY CYFROWE. KODY TRZEBA BĘDZIE PODAĆ URZĘDNIKOWI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

З 16 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ В ПРИМІЩЕННІ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA ЗА АДРЕСОЮ: UL.DŁUGA 13  МИ ПОЧАЛИ РЕЄСТРАЦІЮ ТА ПРИСВОЄННЯ НОМЕРА PESEL ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ В”ЇХАЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬЩІ В ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ.

У КОМНАТНІ НОМЕР 13 ВИ МОЖНА ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА НОМЕР PESEL.

ЗАПОВНИВШИ ЗАЯВУ, ЗАЯВНИК ПЕРЕХОДИТЬ ДО ОФІСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ, КІМНАТА 207 (1 ПОВЕРХ), ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ.  

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

1) ЗАЯВА В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ЗА ПЕВНИМ ШАБЛОНОМ, ЩО МІСТИТЬ ВЛАСНОРУЧНИЙ РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС (ІМ”Я ТА ПРІЗВИЩЕ);

2) ОДНА ФОТОГРАФІЯ (ЯК ДЛЯ ID-КАРТКИ);

3) ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ, НАПРИКЛАД: БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ, ВНУТРІШНІЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ З ФОТОГРАФІЄЮ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ПОСВІДЧИТИ ОСОБУ, А ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ — СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ.

 

ВІД ІМЕНІ ДІТЕЙ ЗАЯВУ ПОДАЄ ОДИН З БАТЬКІВ, ОПІКУН, КУРАТОР, ТИМЧАСОВИЙ ОПІКУН АБО ОСОБА, ЯКА ФАКТИЧНО ОПІКУЄТЬСЯ ДИТИНОЮ.

ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ЗНІМАТИМУТЬ ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ, КРІМ ДІТЕЙ ДО 12 РОКІВ ТА ОСІБ, У ЯКИХ ЗНЯТИ ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВО.

ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДАНИХ ОСОБИ ТА ПРИСВОЄННЯ НОМЕРА PESEL, А ТАКОЖ   ЗБОРУ ЗОБРАЖЕННЯ І ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ БУДУТЬ ЗАПИСАНІ ДОДАТКОВІ ДАНІ, НАПРИКЛАД ДАТА В”ЇЗДУ ДО КРАЇНИ.

У РЕЄСТРІ PESEL БУДЕ ВВЕДЕНО ОСОБОВИЙ СТАТУС ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ — “UKR”. РЕЄСТРАЦІЯ ВСІХ ДАНИХ НЕОБХІДНА ДЛЯ НАДАННЯ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ПОЛЬЩІ ПОДАЛЬШИХ ПІЛЬГ.

ЯКЩО В ЗАЯВІ (ОСОБА ДОРОСЛА) ВКАЗАНО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ, ТО АВТОМАТИЧНО ТАКОЖ БУДЕ НАДАНО PROFIL ZAUFANY”, ЩО ПОЛЕГШИТЬ ДОСТУП ДО НИЗКИ ПОСЛУГ, НАПРИКЛАД, ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ.

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН З НОМЕРОМ ПОЛЬСЬКОГО ОПЕРАТОРА, А ТАКОЖ ДОСТУП ДО ВЛАСНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, НА ЯКУ НАДСИЛАТИМУТЬСЯ ЦИФРОВІ КОДИ. КОДИ ПОТРІБНО БУДЕ ПЕРЕДАТИ ПРАЦІВНИКУ URZĘDU, ЯКІЙ ДОПОМАГАЄ ВАМ НАДАТИ „PROFIL ZAUFANY”.                                                                  

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wnioski o wypłatę Świadczeń Rodzinnych

 

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy będą mieli nadany numer PESEL ze statusem „UKR” będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn.zm.). 

 

Wnioski można składać w formie papierowej w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Długiej 13 w Biurze Obsługi Interesanta – I piętro, pok. 207 oraz w formie elektronicznej za pomocą platformy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl

 

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W MIEJSKIM SERWISIE INTERNETOWYM – POD ADRESEM:

www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne oraz w siedzibie Wydziału przy ul. Długiej 13.  

 

З 16 березня 2022 року громадяни України, яким буде присвоєно номер PESEL зі статусом «УКР», зможуть звертатися за сімейними виплатами відповідно до закону від 28 листопада 2003 року про сімейні допомоги (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn.zm.).

 

Заяви можна подати в паперовій формі в відділі сімейних виплат по вул. Długa 13 в офісі обслуговування клієнтів - 1-й поверх ( 2-й поверх ) , кабінет 207 та в електронному вигляді через платформу Міністерства сім’ї та соціальної політики: empatia.mrpips.gov.pl

 

ФОРМИ ЗАЯВКИ ДОСТУПНІ НА МІСЬКОМ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІ - ЗА АДРЕСИ:

www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne та за місцезнаходженням ul. Długiej13.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Od soboty wnioski o 500+ w języku ukraińskim – lubuskie ZUS otwarte w weekend

 

Od tego weekendu uchodźcy z pogrążonej wojną Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenie „500 plus” w swoim ojczystym języku. W związku z tym, niektóre lubuskie jednostki ZUS będą otwarte w sobotę i niedzielę.

 

Dzięki ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy uzyskają dostęp m.in. do świadczenia 500+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, Dobrego Startu oraz bonu żłobkowy. Wsparcie będzie przysługiwało przez okres pobytu z dziećmi w Polsce.

 

Wnioski będzie można składać w języku ukraińskim, wyłącznie elektronicznie już od soboty. Aby to zrobić należy mieć m.in. PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

 

W najbliższy weekend lubuski ZUS organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.

 

W sobotę i niedzielę większość placówek ZUS będzie otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie.

 

W sobotę i niedzielę od godz. 9:00 do 15:00 do dyspozycji będzie Oddział ZUS w Zielonej Górze wraz z następującymi placówkami:

  •  Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65,
  •  Inspektorat w Nowej Soli, ul. Kościuszki 29,
  •  Inspektorat  w Świebodzinie, ul. Sikorskiego 42,
  •  Inspektorat w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 1,
  •  Inspektorat w Żarach, ul. Lotników 1 a.

 

Natomiast w sobotę, również od 9:00 -15:00 zapraszamy do:

  •  Biura Terenowego w Gubinie, ul. Słowackiego 2
  •  Biura Terenowego we Wschowie, ul. Pocztowa 1

 

 


Dodatkowo w sobotę od godz. 9:00 do 15:00 uruchomiony zostanie punkt mobilny

w Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

 

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

 

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

 

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

 

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

 

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

 

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

 

Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine

 

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired.

 

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict, who do not have an assured stay (accommodation) in Poland, may go to the reception point. They will receive information about their stay in Poland, a meal, basic medical care and a place to rest; temporary accommodation will be indicated to them. All of them are provided access to free medical care and Polish health services.

 

Ukrainian citizens staying in Poland do not have to leave if their residence permits expire. They also do not have to worry about the legality of their further stay.

 

Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Punkty informacyjne i pomocowe – relokacja:

 

W Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze uruchomione zostały punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (za uchodźcę uznawana jest każda osoba, która przekroczyła granicę po 24.02), które działają codziennie w godz. 7.00-24.00. Punkty mieszczą się na PKS w Gorzowie Wlkp. oraz PKP w Zielonej Górze.

 

W punktach informacyjnych od osób potrzebujących pomocy uzyskane zostaną dane personalne, które następnie zostaną przekazane do punktu koordynacyjnego. Zwrotnie przekazane zostaną informacje, gdzie osoba potrzebująca pomocy może zostać zakwaterowana i gdzie zostanie zapewnione jej wyżywienie. Osoba relokowana otrzymuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie i pomoc medyczną.

 

Uruchomiona została także specjalna infolinia, gdzie udzielne są wszelkie informacje oraz pomoc administracyjna i prawna

 

Infolinia lubuska: 95 785 18 59

 

Infolinia ogólnopolska: +48 47 721 75 75

 

Miejsca zakwaterowania uchodźców wyznacza wojewoda, który podpisuje stosowne umowy z podmiotami. Pomoc otrzyma każdy uchodźca! Obecnie w Lubuskim przygotowanych jest 500 miejsc. Powstaje też lista uzupełniająca.

 

Uchodźcy mogą się także zgłaszać do samorządów, które z kolei skontaktują się z odpowiednimi służbami, a te zajmą się transportem i zakwaterowaniem. Można zgłaszać się także do policji, straży pożarnej czy straży granicznej- które dysponują procedurami relokacji.

 

 

Інформаційні та пункти допомоги:

 

У містах Гожув Велкопільський і Зелена Гура були відкриті інформаційні пункти для біженців з України (біженцем вважається кожна людина, що перейшла кордон після 24.02), які працюють щодня з 7:00 до 24:00. Пункти розташовані на автовокзалі (Dworzec PKS) в Гожув Велкопольскиц і залізничному вокзалі (Dworzec PKP) в Зелена Гура.

 

В інформаційних пунктах, від осіб які потребують допомоги, будуть отримані персональні дані, які потім будуть передані в координаційний пункт. Тим, хто звернувся буде приділена інформація про те, де людина, яка потребує допомоги може бути розміщений на проживання і де буде забезпечено харчування. Переміщена людина отримує житло, повний пансіон і медичну допомогу.

 

Також була запущена спеціальна гаряча лінія, де надається вся інформація, а також адміністративна та юридична допомога.

 

Гаряча лінія у воєводстві Любуському: +48 95 785 18 59

 

Загальнопольска гаряча лінія: +48 47 721 75 75

 

Місця розміщення біженців призначає губернатор, який підписує відповідні договори з суб'єктами. Допомогу отримає кожен біженець! В даний час в Любуському воєводстві підготовлено 500 місць для перебування біженців. Формується і додатковий список.

 

Біженці також можуть звернутися до місцевих органів влади, які, в свою чергу, зв'яжуться з відповідними службами, а ті займуться транспортом і розміщенням. Ви також можете звернутися в поліцію, пожежну службу або прикордонну службу, які мають процедури для переселенців.

 

 

Информационные и пункты помощи:

 

В городах Гожув Велкопольский и Зелена Гура были открыты информационные пункты для беженцев с Украины (беженцем считается каждый человек, перешедший границу после 24.02), которые работают ежедневно с 7:00 до 24:00. Пункты расположены на автовокзале (Dworzec PKS) в Гожув Велкопольский и железнодорожном вокзале (Dworzec PKP) в Зелена Гуре.

 

В информационных пунктах, от лиц нуждающихся в помощи, будут получены персональные данные, которые затем будут переданы в Координационный пункт. Обратившимся будет уделена информация о том, где человек, нуждающийся в помощи может быть размещен на проживание и где будет обеспечено питание. Перемещенный человек получает жилье, полный пансион и медицинскую помощь.

 

Также была запущена специальная горячая линия, где предоставляется вся информация, а также административная и юридическая помощь

 

Горячая линия в воеводстве Любушском: +48 95 785 18 59

 

Общая горячая линия: +48 47 721 75 75

 

Места размещения беженцев назначает губернатор, который подписывает соответствующие договоры с субъектами. Помощь получит каждый беженец! В настоящее время в Любушском воеводстве подготовлены 500 мест для пребывания беженцев. Формируется и дополнительный список.

 

 

Беженцы также могут обратиться в местные органы власти, которые, в свою очередь, свяжутся с соответствующими службами, а те займутся транспортом и размещением. Вы также можете обратиться в полицию, пожарную службу или пограничную службу, которые имеют процедуры для переселенцев.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

28.02.2022 r.  w ZGK przy ul. Zjednoczenia 110 ruszył Zielonogórski Magazyn rzeczy dla Ukrainy.

 

Magazyn będzie otwarty codziennie od 07.00 do 20.00. Magazyn obsługiwać będą wolontariusze Zielonej Góry.

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

 

- DOSTAWY AUTAMI TAKIMI  JAK BUSY I WIĘKSZYMI – KONTAKT: TATIANA TEL: 792 551 408.

   PROSIMY O KONTAKT MIN  1 GODZINĘ PRZEZ PRZYJAZDEM

 

- WYDAWANIE RZECZY WOJSKOWYCH DLA CHŁOPAKÓW JADĄCYCH NA UKRAINĘ -  KONTAKT: LILA TEL: 736 796 050.

   PRZY ODBIORZE RZECZY WYMAGANE JEST POKAZANIE ZDJĘCIA PASZPORTU/DOKUMENTÓW UCHODŹCY

 

- WOLONTARIUSZE (ZGŁOSZENIA OSÓB CHĘTNYCH, KOORDYNACJA DUŻURÓW ITD.) – KONTAKT: SVIETLANA TEL: 880 002 280

 

- WYPOSAŻANIE MĘŻCZYZN UKRAIŃSKICH JADĄCYCH NA WOJNE – ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W ZIELONEJ GÓRZE – KONTAKT: LENA, TEL: 575692492

 

- ZGŁOSZENIA CHĘCI ZAKUPU/PRZEKAZANIA WYPOSAŻENIA WOJSKOWEGO – KONTAKT: STANISLAV TEL: 729 292 812

 

- KOORDYNATOR DZIAŁAŃ Z RAMIENIA URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA – KLAUDIA BARANOWSKA, TEL: 693 890 579

 

- ZGŁOSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW I BAZA NOCLEGOWA - WERONIKA WZIĘTEK, TEL. 602 142 492 E-MAIL: w.wzietek@um.zielona-gora.pl 

 

 

Osoby prywatne/organizacje chcące przekazać rzeczy ze zbiórek zapraszamy bezpośrednio do magazynu, oraz do innych miejsc zbiórek wskazanych przez Stowarzyszenie Warto jest Pomagać.

 

 

Ty też możesz mieć wpływ na zakończenie tej koszmarnej wojny! Przypominamy, że zbieramy potrzebne rzeczy dla Ukraińców. Podkreślmy – POTRZEBNE! W tym momencie to środki higieniczne i medyczne, żywność z długim terminem przydatności (w puszkach, nie w słoikach), ciepłe koce i śpiwory.

 

Okażmy swoje wsparcie. Zielonogórzanie mają wielkie serca. Chwała Ukrainie!

 

Tu możesz przynieść potrzebne rzeczy:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, al. Zjednoczenia 110 C, godz.7.00-20.00

 

Stowarzyszenie Warto jest Pomagać, ul. Wazów 3, godz. 11.00-12.00

 

 

Katarzyna Prokopyszyn, ul. Dolna 6 (magazyn współpracujący), godz. 10.00-20.00

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

 

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie przygotowane zostały przepisy regulujące pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa również zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie w naszym kraju.

 

Ustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:  https://akademia.biznes.gov.pl/ukraina/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót
Załączniki