Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
niedziela, 24 lutego 2019 r.
Dodano: 2018-12-21
 
Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019
 
Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.
 
Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.,w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz.1300).
 
Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.
 
Formularze ofert, należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Program Od zależności ku samodzielności”.
 
Wydział Polityki Społecznej LUW dokona wstępnej oceny wszystkich ofert konkursowych. Wybierze 8 najwyżej ocenionych ofert i w terminie - do 24 stycznia 2019 r. - przekaże je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
 
Szczegóły
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-pn-od-wykluczenia-do-aktywizacji-programpomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo
Dodano: 2018-12-07 Autor: Krzysztof Woźniak
 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”.
Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 roku.
Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku.
Oddział Lubuski PFRON informuje, że Miasto Zielona Góra zostało zakwalifikowane w 2019 roku do uczestnictwa w programie p.n. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.
 
Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:
 
1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych;
3. Obszar D (likwidacja barier transportowych) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych;
4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt;
5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
6. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy), zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie przez wnioskodawców:
1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2. zobowiązań w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 
 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.(wysokość dofinansowania):
1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c. 250.000,00 zł dla autobusów;
jednak nie więcej niż 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym  osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. obszar G – proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
 
 
Zielonogórskie instytucje i organizacje mogą składać wnioski od 30 listopada 2018 r. do 14 lutego 2019 roku. w następujących obszarach:
• obszar B - Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
• obszar C - Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
• obszar D - Likwidacja barier transportowych
• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki)
 
Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego - Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Długa 13 pokój nr 016 tel. 068/45 29 883.
 
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
 
Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/#
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Lubuskim Oddziale PFRON w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11, tel. 068/422 78 04.
Dodano: 2018-12-05 Autor: Monika Zapotoczna
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Klinika Wiśniowa”, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O.O W Zielonej Górze, Zielonogórski Ośrodek Kultury - Filia Stary Kisielin, Pracownia Architektoniczna PROPAGO, to tegoroczni laureaci konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier 2018”. 
czytaj dalej »
Dodano: 2015-09-30 Autor: Krzysztof Woźniak
14 września 2015 r. zarządzeniem nr 1050.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra została powołana Miejska Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych na nową 4 letnią kadencję.
czytaj dalej »
Dodano: 2012-04-12
Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która nałożyła nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. Ma na celu ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się - niesłyszącym czy głuchoniemym. Urząd Miasta Zielona Góra dysponuje pracownikami przeszkolonymi z języka migowego.
czytaj dalej »