Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2023-02-08 Autor:
Szanowni Rodzice,

 

zgodnie z Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2023-2024 informujemy, że nabór został zakończony 31 marca br.

 

W dniach do 3 do 7 kwietnia br. trwać będą prace komisji rekrutacyjnych.

 

12 kwietnia br. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji do żłobków publicznych (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych). Informacje o wynikach naboru będzie można znaleźć na swoim koncie w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek lub kontaktując się bezpośrednio ze żłobkiem pierwsze preferencji.

 

UWAGA!

 

1.            Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.

2.            Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

3.            Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest elektroniczne/telefoniczne lub osobiste potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie 13 - 28 kwietnia br. i podpisanie umowy.

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

 

Po ogłoszeniu wyników naboru do żłobków na stronie https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek  będzie możliwe elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do żłobka. Instrukcja będzie zamieszczona w systemie Nabór zakładce Dokumenty.

 

Osoby, które nie posiadają loginu oraz hasła do systemu, mogą potwierdzić wolę przyjęcia drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

 

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do żłobka (załącznik) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2023 na stronie: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

 

I. Informacje ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2023 (od 20 tygodnia życia na dzień 1 września 2023 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).

3. Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca.

4. Rekrutacja odbywa się w oparciu o uzyskaną liczbę punktów.

5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać 3 żłobki:

- Żłobek Miejski nr 1 – ul. Wandy 29,

- Żłobek Miejski nr 1  Filia – Al. Wojska Polskiego 116,

- Żłobek Miejski nr 4 – ul. Wiśniowa 8,

- Żłobek Miejski nr 7 – ul. Braniborska 2a,

wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

II. Postępowanie rekrutacyjne

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełnić elektronicznie na stronie internetowej:

 

http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

 

System wygeneruje Państwu nazwę użytkownika oraz poinformuje o konieczności ustawienia hasła dostępu.

 

2. Wzór wniosku oraz formularze załączników dostępne są w żłobkach miejskich oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl.

 

Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

 

WAŻNE! Podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wraz z załącznikami należy przekazać do żłobka w formie skanu za pośrednictwem systemu Nabór 2023 lub wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wraz z załącznikami należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji.


Wnioski które wypełnione zostały tylko w systemie Nabór 2023, a nie zostały złożone wraz z załącznikami w żłobku pierwszej preferencji lub nie zostały przekazane w formie skanu przez system, nie biorą udziału w procesie rekrutacji!!!

 

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie 1 - 31 marca 2023 r.

 

WAŻNE!

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

III. Kryteria rekrutacji, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz punktacja.

 

  1. Kryteria zasadnicze

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko  rodziców/opiekunów prawnych pracujących
w pełnym wymiarze czasu  pracy/uczących się/studiujących w trybie dziennym.

Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego, zaświadczenie
ze szkoły/uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki
w trybie dziennym

 

 

Jeden z rodziców

50 pkt

 

 

Oboje rodziców

100 pkt

2.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

100 pkt

3.

Niepełnosprawność dziecka

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 100vz późn. zm.)

100 pkt

4.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447
z późn. zm.)

100 pkt

5.

Wielodzietność rodziny dziecka

Oświadczenie rodzica

100 pkt

6.

Dziecko mające rodzeństwo korzystające
z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2023 r.)

Oświadczenie rodzica

100 pkt

 

Preferencja 1

 

 

Preferencja 2

 

 

Preferencja 3

 

7.

Dziecko rodziców /opiekunów będących
w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej
pod opieką MOPS

Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

100 pkt

 

 

2. Kryteria różnicujące

1.

Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

30 pkt

2

Lokalizacja żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym  przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka

Oświadczenie rodzica                                           20 pkt

Preferencja 1

 

Preferencja 2

 

Preferencja 3

 

3.

Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

Oświadczenie rodzica                                           10 pkt

Preferencja 1

 

Preferencja 2

 

Preferencja 3

 

 

WAŻNE POJĘCIA !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza, że w rodzinie wychowuje się troje i więcej dzieci do 18 roku życia.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2202 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r. poz. 141), z art. 4 pkt. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

 

UWAGA !

Dokumenty dołączone do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:

 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

W przypadku  nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów,

komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

 

IV. Uwagi końcowe

  1. Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.
  2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci  przyjętych do żłobka.
  3. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia
    do danego żłobka w terminie 13 - 28 kwietnia 2023 r. – podpisywanie umów.
« powrót
Załączniki