Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 24 kwietnia 2024 r.

Organizacje pozarządowe

Dodano: 2023-10-03 Autor:

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert w zakresie:

 

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa    obywatelskiego,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

- turystyka i krajoznawstwo.

 

Celem naboru jest uzupełnienie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

 
 

Kandydat na członka komisji konkursowej powinien być osobą, która:

 

1)     reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;

2)     nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

3)     posiada przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)     posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres danego zadania publicznego;

5)     jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Informacje ogólne:

 

1.      Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić do wybranego obszaru tematycznego tylko jednego kandydata!

2.      W przypadku, gdy w danym obszarze będzie zgłoszonych więcej niż dwóch kandydatów, wyboru dokona Prezydent Miasta Zielona Góra w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje
i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

3.      Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w pracach komisji konkursowej.

4.      Ostateczny skład komisji konkursowej w danym obszarze powołany zostanie w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra.

5.      Zgłoszenie - wg załączonego formularza - należy w terminie do dnia 11.10.2023 r.:

Ø    przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: organizacje@um.zielona-gora.pl ;

Ø  złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 10, pok. 310 lub pok. 305 - z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych”;

Ø  przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, ul. Al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra - z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych”.

6.    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

7.      Zgłoszenie złożone po terminie lub/i bez podpisu kandydata lub czytelnego podpisu osoby upoważnionej/podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu - nie będzie rozpatrywane.

8.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

« powrót
Załączniki