Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Wytyczne dla pomiarów oraz prognoz ruchu drogowego

I. Wytyczne do pomiarów ruchu drogowego przeprowadzanych na terenie miasta Zielona Góra:

    

·         pomiar powinien trwać:

-        24 godziny (od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego) we wszystkich przekrojach pomiarowych

-        6 godzin (6:00-09:00 oraz 14:00-17:00) na wszystkich skrzyżowaniach lub innych rozwidleniach (np. połączeniach dróg ze zjazdami),

·         pomiar w godzinach szczytu (6:00-09:00 oraz 14:00-17:00) należy prowadzić w przedziałach 15‑minutowych; w pozostałych godzinach interwał powinien wynosić 1 godzinę – odnosi się to do wszystkich przekrojów pomiarowych i skrzyżowań,

·         pomiar powinien obejmować oba kierunki ruchu z ich rozróżnieniem,

·         pomiar powinien być wykonywany w wybrane dwa dni powszednie spośród typowych dni tygodnia tj. wtorek, środa lub czwartek,

·         pomiar powinien uwzględniać strukturę rodzajową pojazdów w podziale na 9 rodzajów pojazdów:

-        rowery, z uwzględnieniem wszystkich rowerzystów w badanym przekroju, tj. poruszających się po jezdni, chodnikach, wyznaczonej infrastrukturze rowerowej – wymaganie dotyczy przekrojów pomiarowych; w przypadku skrzyżowań nie wymaga się pomiaru ruchu rowerowego;

-        motocykle (także quady), skutery, motorowery,

-        samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), pickupy, samochody kempingowe z przyczepą lub bez; do samochodów osobowych należy zaliczać także samochody przeznaczone do transportu ładunków, skonstruowane na nadwoziu samochodu osobowego np. Polonez Truck, Reanault Kangoo, Peugeot Berlingo itp.,

-        samochody dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) z przyczepą lub bez,

-        samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez przyczep,

-        samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi,

-        mikrobusy (od 10 do 24 miejsc razem z kierowcą),

-        autobusy (więcej niż 24 miejsca z kierowcą),

-        inne (ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne np. koparki itp.),

·         w pomiarach ruchu na skrzyżowaniach należy rejestrować pełną strukturę kierunkową.

 

Miasto nie dopuszcza ręcznego wykonania pomiarów wielkości i struktury rodzajowej ruchu. Miasto wymaga, aby pomiary były wykonywane przy pomocy kamer lub innych urządzeń do automatycznego rejestrowania ruchu, pozwalających na rozróżnienie rodzajów pojazdów (struktury rodzajowej ruchu), pozwalających na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji. Wyniki pomiarów automatycznych należy przekazać Miastu w postaci przetworzonej i zdekodowanej (w przypadku technik wymagających takiego zdekodowania np. przez producenta, dystrybutora lub właściciela urządzenia przy pomocy specjalistycznego oprogramowania) tj. w postaci raportów w plikach tekstowych i .xls (wg wzoru Miasta – w załączeniu), umożliwiających dalsze przetwarzanie danych. Zapis obrazu (z czasem rejestracji) należy przekazać w postaci umożliwiającej jego odtworzenie w plikach video, np. .wmv, avi, .m2ts wraz z tzw. „kodekami”.

 

Na skrzyżowaniach (w tym rondach) rozmieszczenie urządzeń rejestrujących obraz powinno zostać tak zaplanowane, aby widoczny był każdy wlot/wylot skrzyżowania.

 

Miasto wymaga od Wykonawcy także:

 

-        zapewnienia czytelności i ciągłości nagrania – w celu zliczania i jednoznacznej identyfikacji sylwetek pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy/wlot skrzyżowania i zakwalifikowanie ich do wymaganych kategorii,

-        zapewnienia poprawnej rejestracji obrazu wideo w każdych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, zakres temperatur otoczenia) i oświetleniowych (w tym również w nocy przy braku oświetlenia ulicznego); zaleca się montowanie kamer w dobrze oświetlonych miejscach, niemniej na wypadek awarii, wyłączenia lub braku oświetlenia ulicznego należy zapewnić dodatkowe oświetlenie i technologie gwarantujące poprawne wykonanie pomiaru (np. oświetlacze podczerwieni),

-        zapewnienia widocznej w sposób ciągły daty i czasu rejestracji nagrania na filmie,

-        w miarę możliwości takiego ustawienia i skonfigurowania kamery, aby na nagraniach ograniczona była możliwość rozpoznania wizerunków osób znajdujących się w kadrze filmu oraz numerów rejestracyjnych pojazdów,

-        montowania kamer na wysokości gwarantującej zarejestrowanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy i eliminującej zjawisko zasłaniania się pojazdów na poszczególnych pasach ruchu oraz unikanie efektu olśnienia (prześwietlania obrazu) przez słońce i światła pojazdów.

 

II. Wytyczne dla prognoz ruchu drogowego

 

Prognozy ruchu należy wykonywać metodą modelowania (w plikach .ver, umożliwiających ich otwarcie w programie Visum wersja 18), w oparciu o modelu ruchu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Zielona Góra. O aktualny model należy każdorazowo występować do Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

W przypadku wykonywania prognozy ruchu dla planowanych inwestycji niedrogowych należy przyjąć następujące założenia:

 

1. Lokalizacje skrzyżowań, zjazdów i punktów pomiarowych na przekrojach drogowych, dla których należy dokonać pomiarów ruchu oraz w oparciu, o które należy dokonać kalibracji modelu ruchu dla roku bazowego (rok pomiarów), każdorazowo wskazuje Departament Zarządzania Drogami, w zależności od rodzaju i położenia planowanej inwestycji niedrogowej.

 

2. W modelu ruchu należy wydzielić nowy rejon komunikacyjny, na którym zlokalizowana będzie jedynie inwestycja niedrogowa (z istniejącego rejonu, w skład którego dotychczas wchodził teren pod planowaną inwestycję) i nadać mu odpowiednie wartości zmiennych objaśniających użytych w przekazanym modelu (adekwatne dla rodzaju inwestycji).

 

Przy wprowadzaniu zmiennych objaśniających należy uwzględnić następujące warunki:

 

a) dla zabudowy usługowej (z wyłączeniem centrów handlowych/marketów/WOH i galerii handlowych): 

 

Uwzględniając zawarte w modelu proporcje zmiennych ZMO213 do ZMO521 dla rejonów miarodajnych, stosunek zmiennej ZMO213 do ZMO521 powinien wynieść nie mniej niż 39/1. Zmienna ZMO213 jest parametrem pomocniczym dla zmiennej ZMO521 (zmienna ZMO213 nie bierze udziału w obliczeniach).

b) dla centrów handlowych/marketów/WOH (bez galerii handlowych):

 

Uwzględniając zawarte w modelu proporcje zmiennych ZMO204 do ZMO527 dla rejonów miarodajnych, stosunek zmiennej ZMO204 do ZMO527 powinien wynieść nie mniej niż 67/1. Zmienna ZMO204 jest parametrem pomocniczym dla zmiennej ZMO527 (zmienna ZMO204 nie bierze udziału w obliczeniach).

 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW):

 

Liczbę mieszkańców (zmienna ZMO1000), w poszczególnych grupach wiekowych, należy przyjąć w oparciu o planowaną liczbę mieszkań wg poniższych wskazań:

 

- całkowita liczba mieszkańców w poszczególnych latach powinna być kształtowana następująco:

rok

współczynnik MW

2019

2,320

2020

2,303

2021

2,287

2022

2,270

2023

2,254

2024

2,238

2025

2,222

2026

2,206

2027

2,190

2028

2,174

2029

2,158

2030

2,143

2031

2,127

2032

2,112

2033

2,097

2034

2,082

2035

2,067

2036

2,052

2037

2,037

2038

2,022

2039

2,008

2040

2,000

2041

2,000

2042

2,000

2043

2,000

2044

2,000

 

Ze względu na to, że w modelu nieuwzględniane są osoby w wieku do 4 lat, powyższą liczbę należy przemnożyć przez 0,94.

 

- współczynniki udziału grup wiekowych/zmiennych objaśniających w obliczonej liczbie ludności przyjąć następująco:

 

ID Atrybutu

Nazwa zmiennej

Udział

ZMO/ZMO1106

ZmO.ZmO1106_Ludnosc_4_6

0,0225

ZMO/ZMO1115

ZmO.ZmO1115_Ludnosc_7_15

0,1828

ZMO/ZMO1119

ZmO.ZmO1119_Ludnosc_16_19

0,0282

ZMO/ZMO1124

ZmO.ZmO1124_Ludnosc_20_24

0,1127

ZMO/ZMO1144

ZmO.ZmO1144_Ludnosc_25_44

0,2817

ZMO/ZMO1164

ZmO.ZmO1164_Ludnosc_45_64

0,3521

ZMO/ZMO1199

ZmO.ZmO1199_Ludnosc_65

0,0200

 

Warunki dla innego rodzaju zabudowy należy każdorazowo uzgadniać z Departamentem Zarządzania Drogami.

 

3. Poza modelem bazowym (stanu istniejącego - rok pomiarów) wykonać modele prognostyczne dla tych samych lat co modele przekazywane.

 

4. Opracować dokument "Analiza i prognoza ruchu dla inwestycji ... [nazwa analizowanej inwestycji niedrogowej]", w którym należy zawrzeć m.in.:

 

a) wyniki pomiarów ruchu

b) kartogramy pomierzonych skrzyżowań, oparte o średnie wyniki z obu dni pomiarowych

c) mapę zawierającą wyniki pomiarów ruchu (uśrednione natężenia na przekrojach z obu dni pomiarowych) na poszczególnych odcinkach dróg oraz wlotach/wylotach na skrzyżowaniach:

- dla szczytu porannego

- dla szczytu popołudniowego

 

Na brakujących odcinkach, dla których nie przeprowadzono pomiarów, dane uzupełnić w oparciu o skalibrowany model ruchu dla roku wykonywanych pomiarów (model dla roku bazowego)

d)  dane nt inwestycji niedrogowej, w tym m.in.::

- rodzaj inwestycji (funkcja), tj. np. stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, biurowiec, centrum handlowe/market/WOH, hotel, zabudowa przemysłowa/magazynowa, zabudowa usługowa (z wyłączeniem centów handlowych/marketów/WOH), restauracja, galeria handlowa i in.

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia użytkowa

- liczba kondygnacji

- powierzchnia całkowita

- prognozowane zatrudnienie (na rok oddania do użytkowania)

- prognozowana liczba ludności (na rok oddania do użytkowania)

- liczba miejsc parkingowych na terenie inwestycji niedrogowej

- liczba miejsc parkingowych w rejonie inwestycji niedrogowej (poza terenem inwestycji), wykorzystywanych na potrzeby inwestycji niedrogowej (np. w miejskich pasach dróg przyległych)

e) opis wszystkich zmian dokonanych w modelach, w tym m.in:

- nr utworzonego nowego rejonu komunikacyjnego i stworzone inne rejony oraz nr rejonu, z którego wydzielono nowy rejon (rejony)

- wprowadzone parametry zmiennych objaśniających dla poszczególnych rejonów

- zmiany w konektorach

- dodane węzły

- itp.

f) wersję oraz numer licencji oprogramowania, w oparciu o który opracowano prognozę ruchu,

g) obliczenia przepustowości, wg poziomów swobody ruchu określonych w Zarządzeniu nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych, na skrzyżowaniach objętych pomiarami (dla szczytu porannego i popołudniowego). Przepustowość należy obliczyć dla stanu istniejącego oraz dla ostatniego roku prognozy. Dla rozwiązań, dla których niemożliwe lub niewystarczające okażą się obliczenia przepustowości metodą wskazaną w ww. Zarządzeniu GDDKiA (np. ronda turbinowe, skrzyżowania blisko siebie lub inne okoliczności, które wskaże Miasto jako niestandardowe), obliczenia przepustowości należy opracować poprzez wykonanie mikrosymulacyjnego modelu ruchu (w plikach umożliwiających ich otwarcie w programie Vissim wersja 11), a następnie dokonanie, w oparciu o niego, w pliku .xlsx obliczeń długości kolejek na poszczególnych wlotach oraz strat czasu przejazdu przez skrzyżowanie i przyporządkowanie ich do Poziomów Swobody Ruchu wg Zarządzenia GDDKiA (dla każdego wlotu danego skrzyżowania, dla stanu istniejącego oraz dla ostatniego roku prognozy). 

 

KBR 2019 i model stanu istniejącego z opisem:

 

https://drive.google.com/file/d/1ayHIhW1RAtlXzSD6RCydomBgNyAGKTeS/view?usp=sharing

 

Modele prognostyczne 2024-2044:

 

https://drive.google.com/file/d/1a9A8TPhqXD8WWSI3BZLab50yjgkgXU9-/view?usp=sharing

 

Załączniki