Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra

Dodano: 2016-01-25 Autor: Katarzyna Makarska

 

Czym jest ZIT

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020). Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

W ramach RPO – Lubuskie 2020 zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane są na terenie dwóch miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.) oraz ich obszarów funkcjonalnych.

 

Związki ZIT w województwie lubuskim

 
- Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wielkopolski – rdzeń oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok;
 
- Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią:
 
 

MIASTO ZIELONA GÓRA - rdzeń

Gmina Sulechów       
 
Gmina Czerwieńsk       
Gmina Świdnica       
Gmina Zabór       

 

         
Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry obejmuje powierzchnię 964 km2, w tym obszar miasta Zielona Góra 278 km2. Stan ludności na obszarze MOF ZG obejmuje około 185 tysięcy osób, z tego na rdzeń przypada ok. 135 tys. mieszkańców.

 

Porozumienie międzygminne

Punktem wyjścia do utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (MOF ZG) było porozumienie międzygminne podpisane 23 czerwca 2015 r. z udziałem Miasta Zielona Góra oraz 5 ościennych gmin:

·       gminy wiejskiej Zielona Góra,

·       gminy miejsko-wiejskiej Czerwieńsk,

·       gminy miejsko-wiejskiej Sulechów,

·       gminy wiejskiej Świdnica,

·       gminy wiejskiej Zabór.

Po połączeniu Miasta Zielona Góra na prawach powiatu wraz z gminą w dniu 1 stycznia 2015 r., zredukowało liczbę partnerów do 5.

 

Współpraca

W ramach Programu Regionalnego Operacyjnego  - Lubuskie 2020,  gminy  współpracują w  takich obszarach jak:

·       termomodernizacja,

·       służba zdrowia,

·       kultura,

·       szkolnictwo,

·       rewitalizacja terenów zdegradowanych,

·       tereny zielone, 

·       działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W ramach współpracy partnerskiej gmin wchodzących w skład MOF ZG odbywają się systematycznie spotkania robocze, powołany został zespół koordynatorów ZIT – przedstawicieli każdej z gmin oraz  Zarząd ZIT, którego przedstawiciele uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020.

Powołane zostało Biuro ZIT, które prowadzi obsługę merytoryczną i administracyjną, funkcjonujące w strukturach Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

Strategia ZIT

Podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki rozwoju i działania do realizacji jest Strategia ZIT. Celem głównym strategii jest podniesienie jakości życia mieszkańców MOF ZG poprzez poprawę spójności społeczno – gospodarczej obszaru.

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (RPO–Lubuskie 2020) stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.

RPO–Lubuskie 2020 jest programem dwufunduszowym, łączącym w sobie interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Obszary wsparcia RPO-Lubuskie 2020 – wykaz osi priorytetowych:

 

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 1. RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje: inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw w tworzenie i rozwój laboratoriów i działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwie, zakup przez przedsiębiorstwa aparatury, sprzętu, technologii, etc. w celu wyposażenia istniejących lub powstających laboratoriów, działów B+R na rzecz prowadzenia badań zmierzających do kreowania innowacyjnych produktów i usług, komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą) itp.

 

Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 2. RPO-Lubuskie 2020 Rozwój Cyfrowy: inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu e-zdrowia, e-administracji, etc.), archiwizacja danych, digitalizacja i cyfryzacja zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania, uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych, rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej.

 

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna                               

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 3. RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka niskoemisyjna: budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

 

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4. RPO-Lubuskie 2020 Środowisko i kultura: zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem), poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowa, rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w aglomeracjach 2-10 tys. RLM oraz indywidualnych rozwiązań na terenach poza obszarem aglomeracji, ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych itp.

 

Oś Priorytetowa 5. Transport

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 5. RPO-Lubuskie 2020 Transport: inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, rewitalizacja istniejącej infrastruktury kolejowej w tym: rewitalizacja linii kolejowych, zakup taboru, modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej.

 

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 6. RPO-Lubuskie 2020 Regionalny rynek pracy: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia), identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne) itp.

 

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 7. RPO-Lubuskie 2020 Równowaga społeczna: programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poprzez kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, programy aktywizacji i integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia, kursy zawodowe, poradnictwo, staże, subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach oraz testujące długookresowe źródła finansowania.

 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8. RPO-Lubuskie 2020 Nowoczesna edukacja: uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym; realizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse w edukacji przedszkolnej, szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w edukacji przedszkolnej, w szczególności na rzecz zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 9. RPO-Lubuskie 2020 Infrastruktura społeczna: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno–stawowo–mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii).

 

Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna

W ramach Osi Priorytetowej 10. RPO-Lubuskie Pomoc techniczna wspierane są działania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, kontrolą oraz działalnością informacyjno-promocyjną wspomagającą zdolności aplikacyjne beneficjentów w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Treść Programu przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r.:

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

 

Planowane działania

W ramach MOF ZG planowane są m.in. następujące działania:

·       rozbudowa sieci ścieżek rowerowych,

·       termomodernizacja budynków publicznych,

·       budowa ul. Aglomeracyjnej,

·       rozbudowa hospicjum,

·       budowa hostelu dla osób niepełnosprawnych,

·       rewitalizacja obszarów zielonych,

·       realizacja projektów związanych z podnoszeniem kompetencji uczniów z terenu ZIT MOF ZG oraz przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego i dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Alokacja dla ZIT MOF ZG

Na realizację projektów strategicznych MOF ZG w ramach RPO-L2020 zaplanowano kwotę 58 mln euro.

 

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W RPO-L2020 realizacja projektów w trybie ZIT MOF ZG przewidziana jest w ramach Osi Priorytetowych:
• OP 1 Gospodarka i innowacje (Poddziałanie 1.3.3)
• OP 2 Rozwój cyfrowy (Poddziałanie 2.1.2)
• OP 3 Gospodarka niskoemisyjna (Poddziałania 3.2.3 i 3.3.3)
• OP 4 Środowisko i kultura (Poddziałania 4.4.3 i 4.5.2)
• OP 5 Transport (Poddziałanie 5.1.3)
• OP 7 Równowaga społeczna (Poddziałanie 7.4.2)
• OP 8 Nowoczesna edukacja (Poddziałania 8.1.3 i 8.2.3)
• OP 9 Infrastruktura społeczna (Poddziałania 9.1.2 i 9.2.3) 

 

Na co można pozyskać wsparcie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT MOF Zielonej Góry w ramach RPO-Lubuskie 2020?

• Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia. Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania.

• Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowę systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej

Wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

• Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna - ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna - ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach oraz na głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wsparcie w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna - ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST; właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (w ramach RPO-Lubuskie 2020: z wyłączeniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych); dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020 oraz uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-Lubuskie 2020.

W ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; dostawy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt.27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020 oraz uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 201227/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-Lubuskie 2020.

• Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki oraz na inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Wsparcie w ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

W ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na udostępnianie zasobów przyrodniczych, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz na prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.

Wsparcie w ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

• Oś Priorytetowa 5. Transport, Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na usuwanie wąskich gardeł i uzupełnianie brakujących połączeń w komunikacji na terenie rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Zidentyfikowany projekt przewidziany do realizacji w procedurze pozakonkursowej: Budowa ulicy Aglomeracyjnej.

Wsparcie w ramach Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

• Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG

W ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG można pozyskać dofinansowanie na wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

Wsparcie w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

• Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP; na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; na rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; na wydłużenie godzin pracy OWP oraz na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych: a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne); b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; c) studia podyplomowe; d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, jak i na kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów; podmioty ekonomii społecznej oraz szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

W ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); na tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację przynajmniej dwóch z następujących elementów: wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; na indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty; na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z  uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Wsparcie w ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy; podmioty ekonomii społecznej oraz szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

• Oś Priorytetowa 9.  Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływających na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej) oraz na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ. W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - Beneficjentami są podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych, posiadających, posiadających w swoich strukturach wyłącznie oddziały geriatryczne). W przypadku pozostałych projektów – Beneficjentami są podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych: samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

W ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów  mającą na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, w szczególności, dotyczącą: adaptacji, tj. modernizacji, remontu, renowacji budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu); uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu) oraz na kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne (tylko jako element projektu).

Wsparcie w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

 

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 jest możliwe wyłącznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2020). Informacje na temat LSI 2020 dostępne są poniżej w Dziale: Wypełnianie wniosku aplikacyjnego. Aktualne informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Najważniejsze informacje związane z realizacją projektów w ramach poddziałań dedykowanych ZIT MOF Zielonej Góry w RPO-Lubuskie 2020

Korzystanie z unijnych dotacji wiąże się z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Do podpisania umowy musisz zgromadzić wymagane dokumenty. Masz na to z reguły kilka tygodni.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Realizując projekt, trzymaj się ściśle zapisów z wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, że nie wolno Ci samodzielnie zmieniać towarów czy usług, które wskazałeś we wniosku. Szczególnie ważne jest też przestrzeganie terminów określonych w harmonogramie wydatków. Wszelkie zmiany wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez instytucję udzielającą Ci wsparcia.

Kwalifikowalność wydatków

Nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Wsparciem mogą zostać objęte tylko działania z listy tzw. kosztów kwalifikowanych. O kwalifikowalności decyduje też to, czy dokonasz zakupu zgodnie z obowiązującymi Cię procedurami. Nieprzestrzeganie tych zasad może się skończyć obniżeniem, a nawet całkowitym cofnięciem dotacji.

Konto bankowe

Wszystkie operacje finansowe w Twoim projekcie powinny się odbywać za pośrednictwem wyodrębnionego specjalnie w tym celu konta bankowego. Jego numer podajesz do umowy o dofinansowanie.

Dokumentacja

Wszystkie wydatki w ramach projektu powinny być ujęte w tzw. wyodrębnionej dokumentacji księgowej. To taki sposób księgowania, który umożliwia łatwą, szybką i precyzyjną identyfikację wszystkich dokumentów księgowych związanych z projektem.

Kontrola projektu

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych – na pewno więc Cię nie ominie. Możesz się jej spodziewać co najmniej raz, na zakończenie projektu.

Sprawozdawczość, rozliczenie projektu

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś regularnie informować o czynionych postępach instytucję, która udzieliła Ci wsparcia. Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu. Częstotliwość ich składania określona jest w umowie o dofinansowanie – najczęściej wymagane są minimum raz na 3 miesiące. Sprawozdania z postępu w realizacji projektu są najczęściej integralną częścią wniosku o płatność. Jest on podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej.

Promocja i oznakowanie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać już w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i komunikacyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Zakres takiej informacji obejmuje co najmniej nazwę funduszu unijnego, z którego pochodzą środki, programu i instytucji, która udzieliła wsparcia.

Trwałość projektu

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia.

Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty lub instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.

 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO - Lubuskie 2021 na 2021 r.

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujący harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2021 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO - Lubuskie 2021 na 2021 r.

Wcześniej obowiązująca wersje Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO - Lubuskie 2020

 

Aktualne informacje na temat naborów są publikowane na stronie rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 jest możliwe wyłącznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2020).

Aby zacząć korzystać z LSI 2020, wystarczy bezpłatnie założyć konto, podając swoje dane i adres email.

Wejdź do Lokalnego Systemu Informatycznego

Regulamin korzystania z LSI 2020

Jeżeli natrafią Państwo na jakiekolwiek problemy w LSI, proszę o ich zgłoszenie na adres: lsi2020@rpo.lubuskie.pl.

Linki do ogłoszeń o konkursach dla ZIT Zielona Góra:

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 10.05.2021 do 7.06.2021)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU:4 800 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 24.05.2021 do 31.05.2021)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

 

ALOKACJA KONKURSU:2 300 000,00 PLN

Linki do ogłoszeń o konkursach dla ZIT Zielona Góra:

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 10.05.2021 do 7.06.2021)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU:4 800 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 24.05.2021 do 31.05.2021)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

 

ALOKACJA KONKURSU:2 300 000,00 PLN

 

Linki do ogłoszeń o konkursach dla ZIT Zielona Góra:

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 09.11.2020 do 18.11.2020)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 2 900 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 24.03.2020 do 01.06.2020)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 1 300 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 24.03.2020 do 15.05.2020)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 1 900 000,00 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 24.03.2020 do 15.05.2020)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 2 500 000,00 PLN

 

Poddziałanie 8.1.3 (Termin składania wniosków: od 24.03.2020 do 31.03.2020)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

 

ALOKACJA KONKURSU: 260 000,00 PLN

Linki do ogłoszeń o konkursach dla ZIT Zielona Góra:

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 15.07.2019 do 22.07.2019)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 890 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 29.04.2019 do 06.05.2019)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 

ALOKACJA KONKURSU: 1 700 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 22.03.2019 do 16.04.2019)

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU:  4 100 000,00 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 30.08.2018 do 15.10.2018)

Ogłoszenie konkursu RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra)

ALOKACJA KONKURSU:  19 153 333,33 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 31.08.2018 do 07.09.2018)

Ogłoszenie konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 1 500 000,00 PLN

 

Poddziałanie 8.1.3 (Termin składania wniosków: od 15.05.2018 do 22.06.2018)

Ogłoszenie konkursu RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 735 740,38 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 11.05.2018 do 30.05.2018)

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 

ALOKACJA KONKURSU: 10 386 157,27 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 23.03.2018 do 13.04.2018)

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 11 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 7.4.2 (Termin składania wniosków: od 29.09.2017 do 06.10.2017)

Ogłoszenie konkursu PLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 16 831 253,12 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 02.10.2017 do 16.10.2017)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

ALOKACJA KONKURSU: 5 100 000,00 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 22.09.2017 do 29.09.2017)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (konkurs nie może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

ALOKACJA KONKURSU: 500 000,00 PLN

 

Poddziałanie 9.2.3 (Termin składania wniosków: od 31.08.2017 do 07.09.2017)

Ogłoszenie konkursu RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 19 278 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 14.07.2017)

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra


ALOKACJA KONKURSU: 17 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 1.3.3 (Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 18.08.2017)

Ogłoszenie konkursu RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 3 952 066,56 PLN

                                                               

Poddziałanie 8.1.3 (Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 14.07.2017)

Ogłoszenie konkursu RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 1 800 000,00 PLN

 

Poddziałanie 2.1.2 (Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 15.06.2017)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 460 000,00 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 12.06.2017)

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 700 000,00 PLN


Poddziałanie 4.4.3 (Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 26.05.2017)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 3 300 000,00 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 15.05.2017)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 35 000 000,00 PLN

Poddziałanie 8.2.3 (Termin składania wniosków: od 31.03.2017 do 14.04.2017)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 494 015,84 PLN

 

Poddziałanie 9.1.2 (Termin składania wniosków: od 04.01.2017 do 11.01.2017)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 4 893 429,80 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 28.11.2016 do 05.12.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 40 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 5.1.3 (Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 31.10.2016)

Wezwanie nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 26 257 062,20 PLN

 

Poddziałanie 9.2.3 (Termin składania wniosków: od 30.08.2016 do 31.10.2016)

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 35 600 000,00 PLN

 

Poddziałanie 4.5.2 (Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 31.10.2016)

Ogłoszenie o konkursie NR RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 14 664 650,00 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016)

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 12 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 9.1.2 (Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 4 952 762,94 PLN

 

Poddziałanie 4.4.3 (Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 10 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 8.2.3 (Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 12.08.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 23 197 236,60 PLN

 

Poddziałanie 3.2.3 (Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 30.06.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 10 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 8.1.3 (Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 21.06.2016)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 2 899 820,00 PLN

 

Poddziałanie 7.4.2 (Termin składania wniosków: od 31.03.2016 do 07.04.2016)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 13 000 000,00 PLN

 

Poddziałanie 9.1.2 (Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 31.03.2016)

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 3 400 000,00 PLN

 

Poddziałanie 8.2.3 (Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 21 899 925,32 PLN

 

Poddziałanie 3.3.3 (Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 29.01.2016)

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 30 000 000,00 PLN                         

 

Poddziałanie 7.4.2 (Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015)

Ogłoszenie konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

ALOKACJA KONKURSU: 13 000 000,00 PLN

 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zbiór dokumentów obowiązujących w ramach RPO–Lubuskie 2020 jest dostępny w portalu internetowym RPO–Lubuskie 2020.

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 
Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt:

          Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Gór
a

tel. 68 47 83 293/290, e-mail: biurozit@um.zielona-gora.pl

          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, (pokój nr B.10), 65-043 Zielona Góra


tel. 68 45 65 521, e-mail:
info@rpo.lubuskie.pl, http://rpo.lubuskie.pl/

 
 
 

 

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

« powrót