Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Dodano: 2020-06-18 Autor:

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze. 

lp.

rodzaj opłaty

wysokość opłaty

1)

za pierwszą godzinę

3,00 zł

2)

za drugą godzinę

3,60 zł

3)

za trzecią godzinę

4,30 zł

4)

za czwartą i kolejne godziny

3,00 zł

 

Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych powyżej w wysokości nie mniejszej, niż 1,00 zł.

 

Opłata za pierwszą godzinę, pierwszego w ciągu doby parkowania pojazdu samochodowego w sektorze „B” naliczana jest po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania.

 

Warunkiem korzystania z bezpłatnego postoju do 60 minut w sektorze B jest wprowadzenie przy wnoszeniu opłaty nr rejestracyjnego pojazdu.

 

2. Opłaty abonamentowe:

 1. Tygodniowy               -     100,00 zł;
 2. miesięczny                  -     300,00 zł;
 3. trzymiesięczny           -     800,00 zł.
 4. roczny                         3 000,00 zł.

3. Opłaty za kartę mieszkańca: 

 

Karta mieszkańca upoważnia do parkowania pierwszego pojazdu dla mieszkańca nieposiadającego na terenie strefy jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości, na której istnieje możliwość zaparkowania pojazdu lub mieszkańca legitymującego się kartą „ZGranej Rodziny”, na której uwidocznione są dane co najmniej 3 dzieci poniżej 18 roku życia:

           

            a.  za miesięczną kartę mieszkańca - 10 zł;

            b.  za 6-miesięczną kartę mieszkańca - 40 zł;

            c.  za roczną kartę mieszkańca - 60 zł.

 

Karta mieszkańca upoważnia do parkowania drugiego pojazdu dla mieszkańca nieposiadającego na terenie strefy jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości, na której istnieje możliwość zaparkowania pojazdu:

 

            a. za miesięczną kartę mieszkańca - 130 zł;

            b. za 6-miesięczną kartę mieszkańca - 700 zł;

            c. za roczną kartę mieszkańca - 1 200 zł.

 

Karta mieszkańca upoważnia do parkowania drugiego pojazdu dla mieszkańca legitymującego się kartą „ZGranej Rodziny”, na której uwidocznione są dane co najmniej 3 dzieci poniżej 18 roku życia:

 

            a.  za miesięczną kartę mieszkańca - 10 zł;

            b.  za 6-miesięczną kartę mieszkańca - 40 zł;

            c.  za roczną kartę mieszkańca - 60 zł.

 

Karta mieszkańca strefy wydawana jest na pisemny wniosek mieszkańca strefy po okazaniu dowodu tożsamości, złożeniu oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości lub okazaniu karty „ZGranej Rodziny”, z załączoną kopią dowodu rejestracyjnego.

Wydaje się maksymalnie 2 karty mieszkańcom strefy zameldowanym pod tym samym adresem.

 

 4. Opłata zryczałtowana

 

Miesięczna opłata zryczałtowana za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie w wysokości 1000,00 zł za jedno stanowisko postojowe.

 

 5. Stawka zerowa dla parkujących:

 

a.       pojazdy osób z niepełnosprawnością oznaczonych kartą parkingową, na miejscach             oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze             znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, która             informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej             osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”;

b.      pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową oraz jednocześnie kartę „N” na dowolnym miejscu postojowym;

c.       oznakowane pojazdy firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni przyulicznej, posiadających zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta Zielona Góra;

d.      oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych (np. Policji, straży pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, miejskich służb komunalnych w czasie wykonywania zadań;

e.       pojazdy służbowe miejskich jednostek organizacyjnych lub wykorzystywane do celów służbowych zgodnie z odrębnymi przepisami, posiadających zaświadczenie;

f.       motocykle i czterokołowce, które nie posiadają zamkniętej kabiny;

g.      taksówki na miejscach wyznaczonych znakami D-19 oraz D-20. 

 

6. Karta „N”

 

Wydawana jest tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej:

 1. bezpłatnie na pisemny wniosek osoby posiadającej kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub równoważnym, lub na wniosek opiekuna prawnego takich osób, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będące użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej;
 2. bezpłatnie na pisemny wniosek dyrektorów placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową placówki zajmującej się opieką. Karta „N” wydawana jest na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż termin ważności karty parkingowej.

Karta „N” wydawana jest na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż termin ważności karty parkingowej.

Podstawą wydania karty „N” jest załączenie do wniosku:

 1. kserokopii karty parkingowej osoby niepełnosprawnej - oryginał do wglądu;
 2. kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu - oryginał do wglądu;
 3. kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N - oryginał do wglądu;
 4. kserokopii umowy cywilno-prawnej (w przypadku użytkowania pojazdu niebędącego własnością wnioskodawcy) poświadczonej przez notariusza - oryginał do wglądu (wymóg poświadczenia nie dotyczy umów leasingu, najmu długoterminowego (powyżej 6 miesięcy) lub umowy przewłaszczenia na rzecz banku;
 5. oryginał aktu urodzenia dziecka (w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych) - do wglądu.

7. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:

 1. Określa się wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie w wysokości 200 zł.

8. Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania:

 1. W przypadku przekroczenia czasu parkowania wynikającego z wykupionego biletu parkingowego zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

Opłaty dodatkowe można wnosić na rachunek:

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 
65-024 Zielona Góra

PKO BP S.A. I o/centrum w Zielonej Górze
nr 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784 
podając nr rej. pojazdu oraz nr wezwania-raportu wystawionego przez kontrolera SPP

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-17:00.

« powrót